Jak wygląda awans zawodowy nauczyciel?

nauczyciel

Awans zawodowy nauczycieli stażystów daje im tytuł nauczyciela kontraktowego. Ta faza trwa obecnie 9 miesięcy i powinna rozpocząć się na początku roku szkolnego. Aby ubiegać się o wyższe stanowisko, musisz być przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin w instytucji edukacyjnej. Promocja zawodowa odbywa się pod nadzorem wyznaczonego opiekuna stażysty, który jest nauczycielem wyznaczonym lub dyplomowanym. Dana osoba musi wspólnie z nim opracować plan rozwoju kariery i przedłożyć go dyrektorowi do zatwierdzenia.

Podczas stażu nauczyciele po raz pierwszy muszą opanować odpowiednią wiedzę i umiejętności. Kluczem jest zrozumienie organizacji szkoły, zasad działania oraz stojących przed nimi zadań, umiejętność prowadzenia zajęć szkolnych zgodnie z wytycznymi, umiejętność obserwacji i dyskusji czy rozumienie środowiska uczniów.

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela mianowanego?

Zdobycie dyplomu nauczyciela mianowanego jest znacznie trudniejsze, a czas na jego osiągnięcie się wydłuża. Powołanie na praktyki mogą rozpocząć osoby, które pracowały jako nauczyciel kontraktowy przez dwa lata i trwają dziewięć miesięcy. Następnie ocena przeprowadzana jest dwuetapowo, nie tylko w szkołach, ale także przed organami przeprowadzającymi kontrolę, np. w gminie.

Przez pierwsze dwa lata studiów nauczyciel musi dokładnie zaplanować, jak będzie wyglądał jego rozwój zawodowy, jakich metod pracy będzie używał i co chce zrobić, aby nauczanie w jego wykonaniu było jak najlepsze. Następnie szkoła ocenia daną osobę oraz sprawdza, co osiągnęła na przestrzeni czasu. Kolejny krok to rozpoczęcie procedury administracyjnej, którą na wniosek nauczyciela może wszcząć komitet organizacyjny powołany przez organ prowadzący szkołę. Jeśli kontrolowana osoba zda egzamin, otrzyma ocenę nauczyciela wyznaczonego.

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego?

Praktyki certyfikowanego nauczyciela mogą rozpocząć się 2 lata i 9 miesięcy po uzyskaniu dyplomu nauczyciela dyplomowanego. Jeśli masz co najmniej doktorat, możesz ubiegać się o awans po roku oraz 9 miesiącach. Metodologia ewaluacji pracy nauczycieli również przebiega dwuetapowo.

Szkoła ocenia ogólne osiągnięcia i staże nauczycieli, a specjalna komisja powołana przez organ prowadzący weryfikuje wszystkie umiejętności kandydatów ubiegających się o najwyższy stopień awansu. W przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego powtórna ocena może być dokonana po odbyciu dodatkowej 9-miesięcznej praktyki. Ta natomiast może rozpocząć się na wniosek nauczyciela oraz za zgodą dyrektora. Odpowiednie aplikacje należy złożyć i stawić przed Komisją ds. Rozwoju Zawodowego przed uzyskaniem tytułu Certyfikowanego Nauczyciela.

Jako nauczyciel musisz wykazać, że spełniłeś niezbędne wymagania określone w regulaminie. Wyniki analizy przeprowadzonej przez komisję określają, jakie pytania zostaną Ci zadane. Dlatego aplikacja nie zawiera wszystkich zadań wykonanych podczas stażu, a jedynie te najlepsze, a zarazem niepowtarzalne. Najwyższą ocenę otrzymasz po uzyskaniu pozytywnej opinii osiągnięć zawodowych.

Awans zawodowy nauczyciela – jak wygląda w 2022 roku?

Poprawki do karty nauczyciela przyjęte przez parlament w tym roku przewidują zniesienie ocen dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Po 4 latach w szkole dydaktycy będą mogli zdać wyznaczony egzamin nauczycielski. Nauczyciel kontraktowy również musi spełnić ten obowiązek, chyba że jest zatrudniony w jednej z instytucji wymienionych w statucie. Przepisy przejściowe uwzględnią sytuację osób, które zdążyły uzyskać już dyplom nauczyciela kontraktowego lub dopiero rozpoczynają staż.

Natomiast osoby, które uzyskały stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 31 sierpnia 2022 r., ale nie zdążyły rozpocząć odbywania stażu nauczyciela specjalnego przed dniem 01.09.2021 r., skrócą o 1 rok staż dla ich stopnia.

Opisane wyżej procedury mogą wydawać się nieco zawiłe i skomplikowane dla dotąd niezaznajomionymi z nimi osób. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach dotyczących kariery dydaktyka, zobacz webinar nt. awansu zawodowego nauczyciela.